pl
Skontaktuj się z nami

„INFORMACJE O SPEŁNIANIU PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3 DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT 2024, W TYM O RZECZYWISTYCH I  ISTOTNYCH POWIĄZANIACH Z AKCJONARIUSZEM DYSPONUJĄCYM AKCJAMI REPREZENTUJĄCYMI NIE MNIEJ NIŻ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI;

W związku ze stosowaniem przez Spółkę SEVENET S.A. ładu korporacyjnego, na który składają się zasady zawarte w Załączniku do Uchwały NR 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect 2024”, Zarząd SEVENET S.A. informuje, iż każdy członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w pkt. 3 Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect 2024, a także nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.”